Tổ chức hỗ trợ y tế quốc tế

Đào tạo huấn luyện viên

Xem video Cách Đào tạo Huấn luyện viên của chúng tôi

Chúng tôi thực sự quan tâm rằng mọi người đều phát triển khả năng của mình để dạy người khác. Hãy xem hai video đào tạo huấn luyện viên này được lấy từ chương trình Kỹ thuật y sinh trực tuyến của chúng tôi để giúp bạn làm điều này.

Phần 1:

Vai trò của bạn và Tầm quan trọng của Truyền thông

Phần 2:

Mẹo và suy nghĩ cuối cùng hàng đầu